CÁM ƠN CỤ HỒNG VÂN

Cám ơn Cụ tặng tôi thơ
Cuối chiều hương bút làm ngơ ngẩn chiều
Hương thơ chao liệng cánh diều
Để đời thi phẩm, phúc điều từ bi !

                         NG. Khánh 11/2016.

35 NĂM THÔNG REO

(Chào mừng C.L.B. Thơ Thông Reo)

CÂU thơ cụ Nguyễn còn vang
LẠC hồng trời đất, ngút ngàn thông reo
BỘ thi phẩm đáng tự hào
THƠ văn, bình luận,...ngạt ngào hương bay
THÔNG reo vi vút tháng ngày
REO ca, ngâm vịnh, tình say nghĩa bền
BA nhăm xuân, nét tươi ròn
MƯƠI ngàn ngày để dấu son cho đời
NHĂM nhăm hồn đất, tình người
NĂM chờ ,tháng đợi, ai người ,ai thơ
THI nhân-duyên nghiệp-còn mơ
CA vang,reo mãi hồn thơ giữa trời !

                                Ngọc Khánh ,11/2016.

CHƠI VƠI

Ngỡ như cạn kiệt nguồn thơ
Làm cho thi sĩ ngu ngơ giữa đời
Cửa lòng khép nhẹ chưa cài
Để cho câu lục chơi vơi giữa dòng
Câu bát còn ở ngoài song
Đến bao giờ mới mở lòng cặp đôi
Bỗng nghe "bèo dạt mây trôi"
Giật mình !
                  Thi sĩ qua rồi cơn mê !

                                Mùa đông 2016.lăng mộ đá toyota thanh hóa