KIẾP NGƯỜI

Kiếp người bệnh dịch hoành hành

Thiên tai,
               Địch họa,
                             Khôn cùng,
                                               Đầy vơi.
Hỏi đất,
            Hỏi nước,
                           Hỏi trời ?
Muốn yên bình.
                        Sao khó ?
                                Hởi ơi, kiếp người !

                                       Hà Nội,8/2020.      

KIẾP NGƯỜI

lăng mộ đá toyota thanh hóa