THỨC

Thao thức cùng với ý thơ
Thao thức cùng với vu vơ sự đời
Giật mình, tiếng động cửa ngoài
Thơ bay theo gió,sự đời ngổn ngang !

                        Đêm cuối đông 2017.

lăng mộ đá toyota thanh hóa